Kva kan eg søkje om sjølv?

Somme tiltak kan tiltakshavar - ein privatperson - sjølv stå ansvarlig for. Dette tiltaket, som då er utan godkjent ansvarsrett, kan ein søkje om sjølv.

 

Kva tiltak gjeld dette? 


•    Enkelt tilbygg opp til 50 m² bruttoareal(BRA) og- eller bebygt areal (BYA)
•    Ein enkel frittliggande bygning med ein etasje, men den kan være underbygt med kjellar.
     Samla areal kan ikkje være større en 70 m² bruttoareal (BRA) og- eller bebygt areal.
•    Bruksendring frå tilleggsdel (td. bod) til hovuddel (td. soverom) eller omvendt innanfor ein
     brukseining.
•    Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høgde inntil 3,5 m og
     bredde inntil 1,5 m montert frittståande på terreng. Her må personsikkerheit,
     trafikksikkerheit og liknande vurderast i kvart tilfelle, så ein bed om at du tek kontakt med
     kommunen før slike tiltak.
•    Alminnelege driftsbygningar i landbruket, ta kontakt med kommune for meir informasjon.

Dersom ditt tiltak ikkje er i lista, bed vi om  at du tek kontakt med kommune for avklaring.

Tiltakshavar pliktar seg til å sette seg inn i aktuelt lovverk, planar, planføremål, føresegner, kart ol. for den eigedomen tiltaket skal utførast på.

 

Kva kostar det?

Byggesaker Alle prisar er inkl. mva og alle beløp av i kroner. Alle areal er oppgitt i bruttoareal.
Type byggesak Grunnbeløp Gebyr pr m2 BRA Gebyr pr m2 0-200 Gebyr pr m2 over 200
Bustad- og fritidsbygg - ei brukseining, garasje etc 1344 24,44
Bustad- og fritidsbygg - rekke, kjede, horisontaldelt m.m. 1344 33,68
Bustad- og fritidsbygg - tilbygg, påbygg 1344 37,10
Bustad- og fritidsbygg - ombygging/endra bruksareal 1344 6,93
Bustad- og fritidsbygg - fasadeendring (skifte av vindauge etc) 1344
Andre bygg §20-1 - Nybygg 1344 66,95 17,08
Andre bygg §20-1 - Tilbygg/påbygg 1344 33,70 13,30
Andre bygg §20-1 - Ombygging/bruksendring 1344 20,20 13,30
Tiltak - inkl. landbruk etter §20-2 a, b og d 1344 13,30
Tiltak - til/påbygg og bruksendringar etter §20-2 a, b og d 1344 16,41 3,78
Mellombelse bygningar - etter §20-2 c, fullt gebyr tilsvarande andre bygg 1344 64,36 16,92
Rev. Teikningar/tillegg/endringar/fornya byggeløyve 1344 3,63 6,93
Heis, tekniske installasjonar, skilt, støttemur, master 1344
Piper, fyringanlegg 1344
Utandørsanlegg/anlegg av ein viss størrelse 4360
Andre søknadspliktige tiltak etter §20-1 (mindre bygg, div. anlegg) 1344 33,70
Utplassering av bygg/anlegg 3689 6,94
Kontroll av utstikking 1845 33,70 3,79
Søknad om godkjenning av foretak (har ikkje sentral godkjennng 1.gong) 2696
Ansvarsrettar 1344
Sakshandsaming av lokal godkjenning etter godkj. byggemelding 673

 

Når du søkjer er det viktig at du legg ved:

•    Målsette teikningar i mål 1:100 der det kjem klart fram kva for ein del av eigedomen saka gjeld
•    Målsett kart som viser plassering av tiltaket
•    Nabovarsel 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du elektronisk skjema.

 

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden din så fort som råd og du får svar innan 3 veker.

 

Nyttig lenke

Byggesaksføreskrifta (SAK 10)

Plan- og bygningslova (PBL)

Kontakt

Rasmus Johan Ekroll
Ingeniør
E-post
Mobil 489 91 501