Kva kan eg søkje om sjølv?

Somme tiltak kan tiltakshavar - ein privatperson - sjølv stå ansvarlig for. Dette tiltaket, som då er utan godkjent ansvarsrett, kan ein søkje om sjølv.

 

Kva tiltak gjeld dette? 


•    Enkelt tilbygg opp til 50 m² bruttoareal(BRA) og- eller bebygt areal (BYA)
•    Ein enkel frittliggande bygning med ein etasje, men den kan være underbygt med kjellar.
     Samla areal kan ikkje være større en 70 m² bruttoareal (BRA) og- eller bebygt areal.
•    Bruksendring frå tilleggsdel (td. bod) til hovuddel (td. soverom) eller omvendt innanfor ein
     brukseining.
•    Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høgde inntil 3,5 m og
     bredde inntil 1,5 m montert frittståande på terreng. Her må personsikkerheit,
     trafikksikkerheit og liknande vurderast i kvart tilfelle, så ein bed om at du tek kontakt med
     kommunen før slike tiltak.
•    Alminnelege driftsbygningar i landbruket, ta kontakt med kommune for meir informasjon.

Dersom ditt tiltak ikkje er i lista, bed vi om  at du tek kontakt med kommune for avklaring.

Tiltakshavar pliktar seg til å sette seg inn i aktuelt lovverk, planar, planføremål, føresegner, kart ol. for den eigedomen tiltaket skal utførast på.

 

Kva kostar det?

Byggesaker- prisar 2020 Alle areal er oppgitt i bruttoareal.
Byggesaker- prisar 2020
Type byggesak Grunnbeløp Gebyr pr m2 BRA Gebyr pr m2 0-200 Gebyr pr m2 over 200
Bustad- og fritidsbygg - ei brukseining, garasje etc 1140 26
Bustad- og fritidsbygg - rekke, kjede, horisontaldelt m.m. 1140 29
Bustad- og fritidsbygg - tilbygg, påbygg 1140 32
Bustad- og fritidsbygg - ombygging/endra bruksareal 1140 6
Bustad- og fritidsbygg - fasadeendring (skifte av vindauge etc) 1140
Andre bygg §20-1 - Nybygg 1140 56 14
Andre bygg §20-1 - Tilbygg/påbygg 1140 28 11
Andre bygg §20-1 - Ombygging/bruksendring 1140 17 11
Tiltak - inkl. landbruk etter §20-2 a, b og d 1140 11
Tiltak - til/påbygg og bruksendringar etter §20-2 a, b og d 1140 13 3
Mellombelse bygningar - etter §20-2 c, fullt gebyr tilsvarande andre bygg 1140 54 14
Rev. Teikningar/tillegg/endringar/fornya byggeløyve 1140 3 5
Heis, tekniske installasjonar, skilt, støttemur, master 1140
Piper, fyringanlegg 1140
Utandørsanlegg/anlegg av ein viss størrelse 3700
Andre søknadspliktige tiltak etter §20-1 (mindre bygg, div. anlegg) 1140 28
Utplassering av bygg/anlegg 3130
Kontroll av utstikking 1566
Søknad om godkjenning av foretak (har ikkje sentral godkjennng 1.gong) 2288
Ansvarsrettar 1141
Anlegg i strandsona - hamn, fiskerianlegg, molo, flytebrygge, kai 2562
Anlegg i strandsona - søknad om justering, fornying av løyve 1140
Sakshandsaming av lokal godkjenning etter godkj byggemelding 570
Søknad om igongsettingsløyve - eit gebyr pr søknad 1853

 

Når du søkjer er det viktig at du legg ved:

•    Målsette teikningar i mål 1:100 der det kjem klart fram kva for ein del av eigedomen saka gjeld
•    Målsett kart som viser plassering av tiltaket
•    Nabovarsel 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du elektronisk skjema.

 

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden din så fort som råd og du får svar innan 3 veker.

 

Nyttig lenke

Byggesaksføreskrifta (SAK 10)

Plan- og bygningslova (PBL)

Kontakt

Geir Eide
ingeniør
E-post
Mobil 941 48 609