Kva kan eg søkje om sjølv?

Kva kan eg søkje om sjølv?

Somme tiltak kan tiltakshavar - ein privatperson - sjølv stå ansvarlig for. Dette tiltaket, som då er utan godkjent ansvarsrett, kan ein søkje om sjølv.

Kva tiltak gjeld dette? 


•    Enkelt tilbygg opp til 50 m² bruttoareal(BRA) og- eller bebygt areal (BYA)
•    Ein enkel frittliggande bygning med ein etasje, men den kan være underbygt med kjellar.
     Samla areal kan ikkje være større en 70 m² bruttoareal (BRA) og- eller bebygt areal.
•    Bruksendring frå tilleggsdel (td. bod) til hovuddel (td. soverom) eller omvendt innanfor ein
     brukseining.
•    Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høgde inntil 3,5 m og
     bredde inntil 1,5 m montert frittståande på terreng. Her må personsikkerheit,
     trafikksikkerheit og liknande vurderast i kvart tilfelle, så ein bed om at du tek kontakt med
     kommunen før slike tiltak.
•    Alminnelege driftsbygningar i landbruket, ta kontakt med kommune for meir informasjon.

Dersom ditt tiltak ikkje er i lista, bed vi om  at du tek kontakt med kommune for avklaring.

Tiltakshavar pliktar seg til å sette seg inn i aktuelt lovverk, planar, planføremål, føresegner, kart ol. for den eigedomen tiltaket skal utførast på.

 

Kva kostar det?

Byggesaker- prisar 2023

Byggesaker- prisar 2023
Type byggesak Grunnbeløp
Bustad og fritidsbygning pr bygning 16010
Bueining nr 2 til og med nr 5 i same bygning 7370
Frå og med b nr 6 i same bygning , pr bueining 4180
Garasje, uthus, naust under100kvm 7370
Industri - og energiforsyningsbygning 25190
Industrihall inkl adm. og mindre kontorfasilitetar 43760
Lagerbygning. tiltak under 200 kvm 10890
Rubbhall, lagertelt. Tiltak under 200 kvm 10890
Fiskeri- og landbruksbygning 25190
Kontor- og forretningsbygg 60300
Idrettsbygning 43760
Kulturhus 60300
Garasje , uthus, naust over 100kvm 10890
Søknad om igongsettingsløyve - eit gebyr pr søknad 3900
Alle areal er oppgitt i bruttoareal.

 

Når du søkjer er det viktig at du legg ved:

•    Målsette teikningar i mål 1:100 der det kjem klart fram kva for ein del av eigedomen saka gjeld
•    Målsett kart som viser plassering av tiltaket
•    Nabovarsel 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du elektroniske skjema 

Her finn du skjema som du kan laste ned.

 

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden din så fort som råd og du får svar innan 3 veker.

 

Nyttig lenke

Byggesaksføreskrifta (SAK 10)

Plan- og bygningslova (PBL)

Kontakt

Trond-Fredrik Hoddevik
byggesaksbehandlar
E-post