Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga.

Å reseksjonere er å gjere  endringar på allereie seksjonerte eigedomar.

Vilkår: 

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ane) vere godkjende etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene.

Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagde bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

Slik søkjer du:

 

Seksjonering

Reseksjonering

 

Kva kostar det?

Seksjonering- prisar 2020
Seksjonering- prisar 2020
Seksjonering Pris
Ikkje utført synfaring kr 3 382
Utført synføring kr 5 549
Tinglysing seksjonering etter gjeldande satsar frå Statens kartverk

 

Når kan eg vente svar?

Lova innfører tidsfristar for kommunen si handsaming av seksjoneringssaker. Sakshandsamingsfristen er 12 veker.

Lov og retningsliner:

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)