Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga.

Å reseksjonere er å gjere  endringar på allereie seksjonerte eigedomar.

Vilkår: 

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ane) vere godkjende etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene.

Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagde bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

Slik søkjer du:

 

Seksjonering

Reseksjonering

 

Kva kostar det?

Seksjonering- prisar 2023

Seksjonering- prisar 2023
Seksjonering Pris
Ikkje utført synfaring 3610
Utført synfaring 5930
Tinglysing seksjonering etter gjeldande satsar frå Statens kartverk

 

Når kan eg vente svar?

Lova innfører tidsfristar for kommunen si handsaming av seksjoneringssaker. Sakshandsamingsfristen er 12 veker.

Lov og retningsliner:

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)