Prisliste helse- og omsorgstenester

Her finn du oversikt på satsar for betaling av tenester i helse - og omsorgssektoren.

Diverse tenester i helse og omsorg -2022

Diverse tenester i helse og omsorg -2022
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 170
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 425
Nedvask omsorgsbustadar kr 4750
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 180
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 60
Mat- middag kr 110
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400

Betaling for heimehjelp - 2022

Betaling for heimehjelp - 2022
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1400
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1750
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2100
Abonnement heimehjelp over 5 G 2375
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 400 pr time

Omsorgsbustadar - 2022

Prisen er inkudert kommunale avgifter. Straum og innboforsikring kjem i tilegg
Omsorgsbustadar - 2022
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 7330
Elverom Larsnes 1-2 7185
Sørhagen inkludert straum, telefon, tøy, vask av tøy, vask av husvære og forbruksvarer Larsnes 1 9100
Haugetun Larsnes 1 7330

Tryggleiksalarm - 2022

Tryggleiksalarm - 2022
Tryggleiksalarm 2020 pris pr mnd
I eigen bustad kr 360
Integrert i kommunal leigebustad kr 240