Prisliste helse- og omsorgstenester

Prisliste helse- og omsorgstenester

Her finn du oversikt på satsar for betaling av tenester i helse - og omsorgssektoren.

Diverse tenester i helse og omsorg -2023

Diverse tenester i helse og omsorg -2023
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 175
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 445
Nedvask omsorgsbustadar kr 4950
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 190
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 65
Mat- middag kr 115
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400

Betaling for heimehjelp - 2023

Betaling for heimehjelp - 2023
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1475
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1845
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2215
Abonnement heimehjelp over 5 G 2500
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 420 pr time

Omsorgsbustadar - 2023

Prisen er inkudert kommunale avgifter. Straum og innboforsikring kjem i tilegg
Omsorgsbustadar - 2023
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 7689
Elverom Larsnes 1-2 7537
Sørhagen inkludert straum, telefon, tøy, vask av tøy, vask av husvære og forbruksvarer Larsnes 1 9074
Haugetun Larsnes 1 7689

Tryggleiksalarm - 2023

Tryggleiksalarm - 2023
Tryggleiksalarm 2020 pris pr mnd
I eigen bustad kr 380
Integrert i kommunal leigebustad kr 360