Bringing av mat heim

Er du eller nokon du tek deg av, ikkje er i stand til å lage middag sjølv? Då kan du søkje om å få levert middag heim frå kjøkkenet ved Sandetun omsorgssenter.

Kven kan få levert mat?

Tilbodet gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsnivå, som av ulike årsaker ikkje klarer å lage middag sjølve.

Heimetenesta køyrer ut mat måndag, onsdag og fredag. Dersom du vil ha middag frå Sandetun kvar dag, tek dei med middag for dei andre dagane også. Desse porsjonane må du sjølv varme opp.

 

Kva kostar det?

Bringa middag heim - 2021

Bringa middag heim - 2021
Bringing av middag heim pris
kr 110

 

Kommunestyret revurderer prisane ved kvart årsskifte. Du må avbestille innan klokka 12 dagen før, elles blir du fakturert som vanleg.


Korleis søkjer du?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

Dersom du ikkje har høve til å søkje elektronisk , kan du ta kontakt med Sande kommune - tlf 70026700  eller tenestekoordinering - 91625895  så får du hjelp til å søkje på papir.

Søkjer du på vegne av andre skal eit fullmaktskjema ligge ved.

Her finn du døme på dette eller du kan lage ditt eige der du fyller inn dei opplysningane vi spør etter.  (PDF, 380 kB)

Etter at du har søkt, vil Eining for tenestekoordinering  ta kontakt med deg.

 

Prisar andre tenester - Helse og omsorg 

Diverse tenester i helse og omsorg -2021

Diverse tenester i helse og omsorg -2021
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 170
Dagsenter aktivisering kr 80
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 400
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 180
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 60
Mat- middag kr 110
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400


Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg