Larsnes oppvekstsenter

Larsnes oppvekstsenter ligg fint til ovanfor landsbyen Larsnes. Skulen ligg midt i naturen – med eit flott og anvendeleg uteområde. Skulen/ oppvekstsenteret har 1.til og med 7.klasse. Skulen er fådelt der elevane i 2. og 3.klasse har nokre timar i lag pr veke, det same gjeld for 5. og 6.klasse.Larsnes oppvekstsenter har hatt stor auke i elevtal dei siste åra, vi håper det held fram slik. Skulen vår har eit fint uteområde med moglegheiter for leik og samspel. I tillegg har vi to gapahukar vi nyttar ved høve -  fysisk aktivitet er viktig for trivsel og læring. Larsnes oppvekstsenter har SFO-tilbod der det går omlag 30 barn. Vi har for tida 14 tilsette i tillegg til rektor- ti pedagogar, tre fagarbeidarar og ein lærling.

 

Skulen sine målsettingar:

Skape ein trygg læringsarena der alle opplever meistring. Larsnes oppvekstsenter bygger på PALS sine fyndord, ansvar, respekt og omsorg. Dette gjer vi mellom anna for å skape ein trygg læringsarena der elevane opplever meistring.

 

PALS

Vi er ein PALS-skule, og det gjer at vi skapar eit trygt og støttande læringsmiljø for eleven. Dette er et viktig verktøy inn mot eleven sin trivsel og sosiale læring. Ansvar, respekt og omsorg skal prege veremåten til både barn og vaksne på skulen. Det er også viktig at Larsnes skule tek vare på den enkelte samstundes med at vi arbeider med dei same prosjekta og haldningane til alle som er på skulen.

 

Fysisk aktivitet og kultur

Larsnes oppvekstsenter har tilgang til skogen, fjellet, kunstgrasbana m.m. Dette ynskjer vi å utnytte i kombinasjon med fagleg og sosial læring. Vi er opptatt av at elevane er aktive og at dei vaksne på skulen stimulerer og fordrar til dette. På jul- og sommaravslutningane får elevane  lov til å vise fram ulike og flotte kulturelle innslag. Musikken har alltid stått sterkt på Larsnes, det er eit fint bidrag for å skape samhald og trivsel.

 

Faglege satsingar

Larsnes skule har vore med på den nasjonale satsinga omkring vurdering for læring. Det skal gje skulen og dei tilsette nye måtar og perspektiv på korleis ein kan syte for at elevane lærer på skulen, og på kva måte dei lærer best på.

Larsnes oppvekstsenter har gjort, og vil i framtida auke innsatsen omkring digital kompetanse og digitale læringsprogram. For å ruste dagens barn på framtida er det å nytte digitale verktøy på ein kritisk og fornuftig måte særs viktig, informasjonssamfunnet stiller stadig nye krav. Det er viktig at både barn og vaksne heng med her. I lag med PPT og STATped er vi for tida i gang med prosjektet « Inkluderande bruk av digitale læringsressursar» - eit prosjekt som tek sikte på at alle elevar skal oppleve læring og meistring i fellesskap kring bruken av digitale verktøy.

Larsnes skule skal vere digital-vennlege der vi nyttar læringsprogram, visuell støtte og gjer elevane gode på  digitale dugleikar. I tillegg er vi sjølvsagt opptatt av at elevane får utfordringar ut i frå sin ståstad og sitt potensiale. Ei god begynnaropplæring der ein meistrar dei ulike grunnleggande dugleikane er ein viktig føresetnaden for heile skuleløpet.

Du finn meir informasjon om skulen ved å sjå inn på PEDIT 

Her finn du styringsdokument for skulen.

 

Kontaktinformasjon:

Klassekontakter 2021/2022
Klassetrinn Klassekontakter Resterande verketid Funksjon i FAU
1 Marta Elise Baade 2 år FAU sekretær
1 Stine Sætre 1 år
2 May Jeanette Aarvik 1 år FAU nestleiar
2 Elisabeth Brune 1 år
3 Silje Keiseraas 2år FAU medl
3 Guro Rovde 1 år
4 Ole Gerhard Joksch 1 år FAU Økonomiansv
4 Silje Oksavik 1 år
5 Johannne Vasstrand 2 år FAU
5 Irene Skare 1 år
6 Knut Olav Skare 1 år FAU leiar
6 Elin Rekdal Skogstad 1 år medl
7 Irena Lengvenyte 1 år FAU medl
7 Lena Torsvik Gjerde 1 år
Samarbeidsutval Larsnes oppvekstsenter 2019/ 2020
Medlem Representerer Funksjon
Stine Sætre politisk repr nestleiar
Odin T Skrede elevråd
Oskar Lillebø elevråd
Johanne Vasstrand FAU leiar
Ingrid Brekke Ristesund tilsett sekretær
Ann Kristin Fuglseth tilsett

Telefon:

Rektor Oddhild Gjengedal: 47901133

SFO: 48 89 23 31

E-post:

larsnes.oppvekstsenter@sande-mr.kommune.no

Besøksadresse: 

Vardane 20, 6084 Larsnes

Her finn du Larsnes oppvekstsenter på GoogleMaps-kartet.

Kontakt

Oddhild Gjengedal
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 30
Mobil 479 01 133