Kulturprisen i Sande for 2020 går til eit utprega JA-menneske. Det store engasjementet viser igjen i alt som vedkomande er involvert i, og dette er til stor glede og nytte for mange i Sande kommune.

 I veke 49 skal kommunale råd og hovudutvala i Sande ha politiske møter.

Ungdomsrådet møter mandag 30.11 kl 17.30
Råd for personar med nedsett funksjonsevne møter tysdag 01.12 kl 09.30
Eldrerådet møter tysdag 01.12 kl 09.30

Hovudutvala har møte onsdag 3. desember, Helse- og oppvekstutvalet kl 13.00 og Næring, teknisk og miljøutvalet kl 16.00.

Sande formannskap sitt framlegg til budsjett for 2021, samt gebyrregulativ og økonomplan for 2022 - 2024 er utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med § 14-3

 Formannskapet i Sande held møte på Sande Rådhus, tysdag 24.11. kl 13.45

 Sande kommune har ei vasslekkasje på leidningsnettet på Kvamsøy i dag søndag 22.11.

Måndag 15.november fekk barnehageborna i Haugelia barnehage innvie den nye leikeplassen sin i skogen eit lite stykke frå barnehagen. 

 

Bufdir har lyst ut midlar gjennom «Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge». Sande kommune har meldt seg på ordningaog vil gjerne ha med fleire aktørar. 

Ein lenge etterlengta juleferie står etter kvart for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og vener. Det er viktig å kunne gjennomføre dette på ein trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt knytt til smittevern.

Det er fatta vedtak om rutekutt i ferje- og hurtigbåttilbodet. Endringsframlegg er lagt ut til høyring.

  

 

Det er lett å bestille time og reseptar  på Helserespons.

 Sande formannskap held møte på Sande rådhus tysdag 17. november kl 13.45.

Har du teke korona-test og lurer på kva resultatet vart?

Om testen viser at du er smitta av viruset, vil du bli kontakta på telefon av legesenteret. 

 Via Fylkesmannen har vi fått melding frå Helsedirektoratet om  nye reglar for reisande fra utlandet til Norge.

Grunna nye nasjonale retningsliner der ein har som mål å redusere faren for å bli smitta av koronaviruset, bed Sande kommune om at du tek ein telefon før du kjem til rådhuset. 

Dette er rådet frå Erna og regjeringa.