Klubbe laga av tre

Komande veker er det oppsett to politiske møter på møteplanen. 

Formannskapet har møte tysdag 31. januar kl 13.45 på Sande Rådhus, medan Helse- og oppvekstutvalet sitt møte den 1. februar skal vere på Kvamsøy Oppvekstsenter. Møtestart er sett til kl 12.30.

Begge møta er opne for publikum og presse. 

Vi ser etter deg som er på jakt etter ei undervisningsstilling. Eller har du kompetanse til  å fylle den ledige rådgjevar-stillinga i PP-tenesta?

 

1.mars er fristen for å søke om barnehageplass til hausten. 

Klubbe laga av tre

Neste veke - veke 4 - er det klart for dei første møta i Sande kommune sine utval og råd.

Alle møta skal vere på Sande rådhus, og dei er opne for publikum og presse.

 

 Her finn du informasjon viss du ønsker å leige båtplass med Sande kommune ved Sandshamn fiskerikai.

 

Det er klart for Språk-kafe igjen ! Onsdag 25. januar kl 17.00 kan vi samlast  for ei triveleg stund saman på Øya på Sandetun omsorgssenter!  Ta gjerne med ein venn eller nabo til ei triveleg pratestund. Kanskje knyter du nye venskapsband! 

8. februar og 22. februar er nye datoar som du kan sette av til eit koseleg treff mellom menneske frå mange nasjonar! 

Ungdomen i Sande kan kome seg trygt og billeg heim på fredagskvelden.  Då kan dei bestille drosje som køyrer trygt heim for ein 50-lapp. Tilbodet for dei som er mellom 16 og 25 år.   

Er ungdomane på klubb på kroa på Larsnes, hjelper dei tilsette med å bestille taxien. Er ungdomane andre stadar, må dei ordne det sjølv. 

 

Ungdomsklubben

Det er E-Sport gruppa i Larsnes IL som står bak tilbodet. om ungdomsklubb. Tilbodet er finansiert av tilskotsmidlar frå BUFDIR, og tilbodet er eit samarbeid med Sande kommune og ungdomsarbeidaren.

Tlf til Sande taxi er 4000 6362.

 

Ungdomskubben på Larsnes - på kroa - er open desse dagane: 

 

 

 

 

Bu- og habiliteringsavdelinga har ledige stillingar som miljøterapeutar og som helsefagarbeidarar.  Avdelinga har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming og andre med funksjonsnedsettingar som har behov for bistand.

Heile pleie- og omsorgssektoren kan ha bruk for deg til sommaren. Vi treng både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, reinhaldarar, kokk og kjøkkenassistentar og andre som kan hjelpe oss i ferieavviklinga.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Kart

Møre og Romsdal fylkeskommune skal rydde skog langs to vegstrekningar på FV 61. Den eine er strekninga mellom Larsnes og Årvika i Sande kommune, medan den andre strekninga er i Vanylven kommune mellom Ekreim og Vik/ Slagnes. Arbeidet startar opp omlag i veke 3, og vil halde fram utover vinteren.

 

Føremålet med arbeidet er å få betre sikt langs vegen. Det vil medføre litt venting då det blir behov for stengning av eitt køyrefelt. Trafikken vil bli regulert av trafikklys. Det vil verte noko kveldsarbeid, og ein må rekne med inntil 15 minutt ventetid.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til ope informasjonsmøte om ombygginga av ferjekaiene i Sandesambandet.

Det er oppsett møter i fleire krinsar.

 

Kart , menneske

45 personar frå Ukraina vart i 2022 busette i Sande kommune. Vi har no før nyttår også fått oppmoding om å busette 20 personar  i 2023 og kommunestyret skal behandle denne saka i februar.

Frå 2023 blir litt endringar i fakturering av kommunale avgifter. Vi har tidlegare fakturert 1 gong pr halvår.

Dei kommunale avgiftene vil no bli fakturert 4 gongar pr år   -  februar, mai, august og november.

Reguleringsplanen var lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i tida 14.06.2022 - 06.09.2022.

Innkomne kommentarar og motsegner er no handsama av kommunen og har ført til nokre mindre endringar i planen.