Sande formannskap har i sak F-111/20 gjort vedtak om forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentlig i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.

Dokumenta til sak F-111/20 ligg no ute på innsynsløysinga til Sande kommune.

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes eller på e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no innan 14.08.2020

 

 Anders Norvald Hammer vart av Sande kommunestyre i dag tilsett som ny kommunedirektør. Han kjem frå stilling som leiar for NAV Hareid-Ulstein-Sande.

Han vart presentert for kommunestyret under møtet. Anders gler seg til hausten då han vil ta til i den nye stillinga. 

Mellom 6. juli – 23. juli har biblioteket sommartid med desse opningstidene:

Mandag: 10.30 - 15.00

Tysdag:  10.30 - 15.00

Torsdag: 10.30 - 15.00

 Tysdag 30. juni skal både formannskapet og kommunestyret i Sande ha sine siste møte før ferien.

 

 Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit

 Helsestasjonen i Sande er stengt i vekene 29, 30 og 31.

  

 

 

 

 I alle bygder kan småbåtfolket finne gjestehamn.

 Grunna arbeid på det kommunale vassleidningsnettet vil abonnentar i området Kongsvollen - Våge/Helland vere utan vatn i dag, fredag 19.06, frå kl 09.00 til ca kl 15.00.

For spørsmål kontakt Teknisk vakt 700 29176.

 Sande Formannskap vedtok i møte den 9. juni eit innspel på å ikkje endre ferjeruta i rute 01 i samband med skulestarten i august 2020. Næringslivet på øyane, saman med andre har vore negative til den foreslåtte endringa. I dag har Fylkeskommuna stadfesta at det ikkje blir endringar i ruteopplegget.

 Det er for tida høgt vassbruk i Gursken og vi har problem med at forbruket er større enn det vi kan levere.

Vi ber om at ein er forsiktig med vassbruken, og unngår unødvendig vatning.

Teknisk sjef

Sande kommune sin kommunedirektør skal slutte i stilling i løpet av sommaren, og stilllinga har vore utlyst. No ligg det føre søkjarliste.

Kommunestyret i Sande har møte tysdag 16. juni 2020. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Landsbyhuset Breidablik på Larsnes.  
Møtet er ikkje ope for publikum, men vert videostrøyma via Sande Nettsyn sin YouTube kanal.
Pressa kan vere tilstades. 

Kulturkalender for Sande er ei oversikt på arrangement i Sande kommune. Kalenderen er administrert av Sande kommune.