Sande kommune sin strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder 2021-2024 vart vedteken i kommunestyret 02.03.2021. Dokumentet skal vere retningsgivande for tildelinga av tilskot. For aktuelle søkjarar kan det vere nyttig å sette seg inn i retningslinjene.

 Stoklands AS har denne veka starta med slamtøming. Først ute er Kvamsøya og Sandsøya der slamtøminga blir utført i veke 9 til 13.

Alle bustadhus og dei fritidshusa som hadde tøming i 2017 får utført slamtøming i år.

 Sande kommune har ledig utleigeleiligheit i Gjerdsvika på Johan Rises minne.

 Sande kommune jobbar med ein ny og oppdatert reguleringsplan for Larsnes sentrum og varsla i medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 oppstart av reguleringsarbeid i februar 2019. Reguleringsplanen skal legge til rette for framtidig utvikling av kommunesenteret.

 Astrazeneca-vaksiner er tilgjengeleg frå veke 9.

Sande kommunestyre har møte på Landsbyhuset Breidablik, tysdag 2. mars kl 13.45.

Møtet er ope for publikum etter gjeldande nasjonale smittevernreglar. 

Helse og oppvekst-utvalet vedtok 30.sept 2020 at Sande kommune skal gi eit skulefritidstilbod om sommaren. Tilbodet  blir gitt i veke 32 og 33 og er ope frå kl 07.30 - 15.00. Tilbodet blir gitt til dei som skal gå i 1.-4.klasse til hausten.

Formannskapet i Sande held møte tysdag 23. februar. Møtet startar denne gongen med synfaring og informasjon ved Larsnes Mek. Verkstad, før ordinært møte vert sett i kommunestyresalen kl 15.00.

 Vi har eit brot på vassleidninga i området Skogavatnet - Knotten.

 Litt kortare opningstid på biblioteket i vinterferieveka - veke 8.

 Vaksineringa i Sande går etter planen med dei få vaksinene vi har fått levert. 

Det har vore lite arrangement siste året. I nyheitsbrevet frå Kulturrom kan det vere tilskot til ditt lag eller din organisasjon.

 Er du personen vi ser etter? 

Blir du med på digital woorkshop?

I samband med UKM i Sande 2021 vil Håkon Vestnes arrangere digital workshop om film og redigering med mobiltelefon. 

 Vaksineringa i Sande går etter planen, men seint då vi har fått om lag 35 vaksiner pr veke.