Krisestaben i Sande har hatt møte vedrørande koronapandemien og teikn på ei oppblomstring av smitte i Norge. Det vert ikkje gjort lokale vedtak om utvida karentenebestemmelsar i Sande førebels. Ein forheld seg inntil vidare til dei nasjonale bestemmelsane, der land med aukande smittetal fort kan bli råka av karentenebestemmelsane.

Kurskalenderen for dei digitale kursa i ÅKP Academy til hausten er no klar. Den inneheld mange spanande kurs i alt frå strategi, endringsleiing og personalleiing, til fagspesifikke kurs innan fiskevelferd, maskinlæring/IoT  og meir.

Med bakgrunn endra smittesituasjon nasjonalt, har vi justert retningslinene for besøk til pasientar ved Sandetun omsorgssenter.

Dette gjeld særleg for besøkande som har vore i utlandet.

 Ingen nye smittetilfelle i Sande.

  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

 
 Det er viktig at alle følgjer med på nasjonale råd om Korona-situasjonen også når vi ferierer.

 I Sande har vi hittil utført 410 testar for koronasmitte. Ingen har fått påvist smitte sidan påske. 

Minner om at alle må følge dei gode nasjonale reglane om å halde avstand, vere heime når du er sjuk og ha god hoste- og handhygiene. 

 Sande formannskap har i sak F-111/20 gjort vedtak om forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentlig i minst 30 dagar før kommunestyret gjer vedtak i saka.

Dokumenta til sak F-111/20 ligg no ute på innsynsløysinga til Sande kommune.

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes eller på e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no innan 14.08.2020

 

 Anders Norvald Hammer vart av Sande kommunestyre i dag tilsett som ny kommunedirektør. Han kjem frå stilling som leiar for NAV Hareid-Ulstein-Sande.

Han vart presentert for kommunestyret under møtet. Anders gler seg til hausten då han vil ta til i den nye stillinga. 

Mellom 6. juli – 23. juli har biblioteket sommartid med desse opningstidene:

Mandag: 10.30 - 15.00

Tysdag:  10.30 - 15.00

Torsdag: 10.30 - 15.00

 Tysdag 30. juni skal både formannskapet og kommunestyret i Sande ha sine siste møte før ferien.

 

 Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit

 Helsestasjonen i Sande er stengt i vekene 29, 30 og 31.